Algemene voorwaarden

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 06 december 2021.

Definities:
– Diensten: Alle diensten die kunnen worden afgenomen bij Goed Geschikt, zoals maar niet beperkt tot: Online programma’s, live bijeenkomsten, coaching(trajecten).
– Schriftelijk: Zowel schriftelijk als per e-mail.

Door het inschrijven voor een gratis product of dienst van Goed Geschikt of door een betalend product of dienst af te nemen van Goed Geschikt, ga je er mee akkoord dat je op de hoogte gehouden wordt van nieuws, tips en aanbiedingen van Goed Geschikt.

Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door Goed Geschikt zijn aanvaard. Een eventuele afwijking geldt alleen voor het betreffende geval, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.


Volgende artikelen zijn van kracht als een product of dienst van Goed Geschikt gekocht wordt.

Artikel 1

De rechtsverhouding tussen Goed Geschikt (vertegenwoordigd in de persoon van Ryfka Heyman en maatschappelijke zetel te 1770 Liedekerke, België, Meersstraat 98 , BE 0691.567.636) en de klant wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2

Elke bestelling betekent uitdrukkelijke aanvaarding door de klant van deze voorwaarden en aanvaarding van het privacybeleid zoals terug te vinden op www.goedgeschikt.be/privacy. Deze algemene voorwaarden en het privacybeleid zijn ook van toepassing bij verlenging(en) van aanbiedingen en overeenkomsten met Goed Geschikt.

Artikel 3 Betaling

De betaling geschiedt via overschrijving op bankrekeningnummer BE08 9731 8960 3813 van Goed Geschikt met vermelding van het factuurnummer. De factuur is betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum.

Bij gebreke aan betaling binnen voormelde termijn, zijn er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten van 5%/jr. verschuldigd, alsook een conventioneel schadebeding tbv. 10% op de totale rekening, met een minimum van 25 euro.

Artikel 4 Inschakeling van derden

Indien en voor zover vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heeft Goed Geschikt het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Goed Geschikt is, behoudens in het geval vanuit haar kant sprake is van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 5 Bijzondere voorwaarden online/offline (coach) trajecten

5.1 In trajecten van Goed Geschikt wordt naar beste vermogen kennis, ervaring en tools gedeeld om resultaat te behalen. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor het uitvoeren van de opdrachten. Het effectief behalen van resultaat is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Goed Geschikt kan niet garanderen dat jouw deelname tot resultaat leidt. Wel zal Goed Geschikt zich inspannen dat je de juiste handvatten hebt om een positief resultaat te behalen. Goed Geschikt staat binnen de grenzen van het traject voor je klaar. De ondersteuning die Goed Geschikt biedt is afhankelijk van welk pakket je hebt aangeschaft.

5.2 Coachinggesprekken die onderdeel zijn van een online traject dienen minimaal 24 uur van te voren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de duur van het traject plaatsvinden. Goed Geschikt kan helaas niet garanderen dat er ruimte in de agenda binnen het bedrijf is, om een gesprek in te halen. Dit kan dus betekenen dat het coaching gesprek alsnog komt te vervallen. Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt het coachinggesprek direct en kan het dus niet ingehaald worden.

5.3 Goed Geschikt kan niet aansprakelijk gesteld worden als coachinggesprekken door een oorzaak buiten haar eigen wil om niet kunnen doorgaan op de afgesproken data en tijdsstippen. Ook bij ziekte en overmacht kan geen vergoeding gevraagd worden door de klant. Goed Geschikt verbindt zich er toe om in dat geval een haalbaar alternatief aan te bieden in onderling overleg met de klant.

5.4 Als een coachinggesprek of het hele traject op verzoek van de klant geannuleerd wordt zonder verplaatsing naar een later tijdstip binnen de duur van het traject, is de klant 50 procent van de kostprijs van het integrale traject verschuldigd.

5.5 Het is niet mogelijk om deelname aan online of offline trajecten te annuleren in het geval Ryfka Heyman (ernstig) ziek wordt of komt te overlijden. Goed Geschikt levert altijd naar vermogen een alternatief om het werk dan af te ronden. Inschrijfgeld kan nooit worden teruggevraagd en de termijnbetalingen dienen altijd te worden voldaan.

Artikel 6 Klachten

6.1 Mocht je ontevreden zijn over de uitvoering van een dienst, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan Goed Geschikt laten weten, door een mail te sturen naar contact@goedgeschikt.be. Goed Geschikt ontvangt dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat Goed Geschikt in staat is te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan Goed Geschikt niet in behandeling nemen.

6.2 Klachten moet je binnen 14 (veertien) dagen na het volgen van een bepaald traject onderdeel/na de constatering ervan aan Goed Geschikt melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

6.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid wordt gedekt door een polis van Goed Geschikt en Ryfka Heyman. Materiële schade valt onder eigen risico en is uitgesloten voor schadevergoeding vanwege Goed Geschikt en Ryfka Heyman.

7.2 Goed Geschikt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je Goed Geschikt eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat Goed Geschikt in staat is om haar verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 8 Betwisting

In geval van betwisting over de uitvoering van deze overeenkomst zijn de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

2022 - Website door: Gert Geers - Algemene voorwaarden - Disclaimer