Algemene voorwaarden

Door het aanvragen van gratis opruimtips van Goed Geschikt of door een product of dienst af te nemen van Goed Geschikt, ga je er mee akkoord dat je op de hoogte gehouden wordt van nieuws, tips en aanbiedingen van Goed Geschikt.

Volgende artikelen zijn van kracht als een product of dienst van Goed Geschikt gekocht wordt.

Artikel 1

De rechtsverhouding tussen Goed Geschikt (vertegenwoordigd in de persoon van Ryfka Heyman en maatschappelijke zetel te 1770 Liedekerke, Belgiƫ, Meersstraat 98 , BE 0691.567.636) en de klant wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2

Elke bestelling betekent uitdrukkelijke aanvaarding door de klant van deze voorwaarden.

Artikel 3

De betaling geschiedt via overschrijving op bankrekeningnummer BE08 9731 8960 3813 van Goed Geschikt met vermelding van het factuurnummer of wordt van hand tot hand voldaan na afloop van iedere sessie. De factuur is betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum.

Bij gebreke aan betaling binnen voormelde termijn, zijn er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten van 5%/jr. verschuldigd, alsook een conventioneel schadebeding tbv. 10% op de totale rekening, met een minimum van 25 euro.

Artikel 4

Goed Geschikt kan niet aansprakelijk gesteld worden als de sessie(s) door een oorzaak buiten haar eigen wil om niet kan of kunnen doorgaan op de afgesproken data en tijdsstip. Ook bij ziekte en overmacht kan geen vergoeding gevraagd worden door de klant. Goed Geschikt verbindt zich er toe om in dat geval een haalbaar alternatief aan te bieden in onderling overleg met de klant.

Een sessie kan op verzoek van de klant kosteloos verplaatst worden tot 4 werkdagen voor de geplande sessie en op voorwaarde dat de sessie binnen 2 maanden alsnog plaatsvindt.

Als een sessie of het hele traject op verzoek van de klant geannuleerd wordt zonder verplaatsing naar een later tijdstip binnen de 2 maanden, is de klant 50 procent van de kostprijs van het integrale traject verschuldigd.

Artikel 5

De burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid wordt gedekt door een polis van Goed Geschikt en Ryfka Heyman. Materiƫle schade valt onder eigen risico en is uitgesloten voor schadevergoeding vanwege Goed Geschikt en Ryfka Heyman.

Artikel 6

In geval van betwisting over de uitvoering van deze overeenkomst zijn de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

2020 - Website door: Gert Geers - Algemene voorwaarden - Disclaimer